×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

100 sposobów na SQL
     

100 sposobów na SQL

by Cumming
 

Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych

 • Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych?
 • W jaki sposób optymalizowa? wydajno?? baz danych?
 • Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz

Overview

Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych

 • Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych?
 • W jaki sposób optymalizowa? wydajno?? baz danych?
 • Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL?

Jeste? programist?, któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si?, w jaki sposób sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkowników bazy danych? J?zyk SQL to pot??ne narz?dzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkowników i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece?, j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci.

Dzi?ki ksi??ce "100 sposobów na SQL" nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?ów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? ró?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno?? tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom.

 • Podstawowe elementy j?zyka SQL
 • ??czenie tabel
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Operacje na liczbach i datach
 • Bazy danych w aplikacjach sieciowych
 • Zapytania niezale?ne od tabel
 • Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta?
 • Tworzenie raportów
 • Administrowanie kontami u?ytkowników
 • Udost?pnianie informacji
Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!

Product Details

ISBN-13:
9781457176821
Publisher:
Helion
Publication date:
08/28/2007
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
400
File size:
7 MB

Meet the Author

Andrew Cumming is the Zoo Keeper at http://sqlzoo.net . He keeps a collection of tame SQL engines and presents these to the public. He cares for these beasts, protecting them from the abuse inflicted by SQL learners, and protecting SQL learners from the injuries that the wild engines can inflict. But mostly he shovels manure out the cages and hoses them down every now and then. Andrew also teaches at Napier University in Edinburgh, Scotland.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews