Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Matthew MacDonald | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Matthew MacDonald
     
 

Kompletny i przyst?pny podr?cznik
dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie?
 • Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta??
 • Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy

Overview

Kompletny i przyst?pny podr?cznik
dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie?
 • Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta??
 • Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy do obs?ugi baz danych?

Zarz?dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj? si? wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs?ugi relacyjnych baz danych w ma?ych i ?rednich firmach, umo?liwiaj?cy b?yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u?ytkownika i efektywne korzystanie ze z?o?onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udost?pnia ca?kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narz?dzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzi?ki którym b?dziesz móg? ?atwiej i bardziej wydajnie zarz?dza? danymi w swojej firmie.

Ksi??ka "Access 2007. Nieoficjalny podr?cznik" zawiera szczegó?owe instrukcje i wskazówki dotycz?ce korzystania z funkcji Accessa. Dzi?ki niej dowiesz si? wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz?dzania bazami danych za pomoc? tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa?niejsze funkcje Accessa, a tak?e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz si? sortowa?, przeszukiwa? i analizowa? informacje, manipulowa? danymi za pomoc? kwerend, przygotowywa? raporty oraz tworzy? wygodne interfejsy u?ytkownika. Zobaczysz te?, jak zautomatyzowa? ?mudne zadania za pomoc? makr i prostych programów w j?zyku Visual Basic.

 • Tworzenie baz danych
 • Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 • Z??czanie danych za pomoc? relacji
 • Stosowanie kwerend do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów
 • Przygotowywanie interfejsu u?ytkownika
 • Programowanie w aplikacji Access
 • Wspó?dzielenie baz danych
 • Komunikacja z SQL Server
Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarz?dzaj danymi w swojej firmie.

Product Details

ISBN-13:
9781457171635
Publisher:
Helion
Publication date:
07/31/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
744
File size:
40 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Matthew MacDonald is a developer, author, and educator in all things Visual Basic and .NET. He's worked with Visual Basic and ASP since their initial versions, and has written over a dozen books on the subject, including The Book of VB .NET (No Starch Press) and Visual Basic 2005: A Developer's Notebook (O'Reilly). He has also written a number of Missing Manual titles on Excel 2007 and Access 2007 (O’Reilly). His website is http://www.prosetech.com/.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >