Apache 2. Leksykon kieszonkowy

Apache 2. Leksykon kieszonkowy

by Ford
     
 

"Podr?czne ?ród?o informacji na temat Apache!

 • Jak wykorzysta? mechanizm mod_rewrite?
 • Jak kontrolowa? dost?p do zasobów?
 • Jak stosowa? bezpieczny protokó? SSL?

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodno??, wydajno?? i elastyczno??. Mo?na go uruchomi? praktycznie w

Overview

"Podr?czne ?ród?o informacji na temat Apache!

 • Jak wykorzysta? mechanizm mod_rewrite?
 • Jak kontrolowa? dost?p do zasobów?
 • Jak stosowa? bezpieczny protokó? SSL?

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodno??, wydajno?? i elastyczno??. Mo?na go uruchomi? praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest równie? fakt, ?e Apache to rozwi?zanie ca?kowicie bezp?atne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukaza?a si? w 1995 roku. Oznaczono j? numerem 0.6.2. Po blisko pi?tnastu latach rozwi?zanie to zyska?o ogromn? rzesz? u?ytkowników. Spo?eczno?? zwi?zana z tym narz?dziem jest niezwykle ch?tna do pomocy, co niew?tpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie wa?ny atut, przemawiaj?cy na korzy?? Apache.

Niniejszy leksykon jest ?wietn? pozycj? dla tych osób, które mia?y ju? styczno?? z serwerem Apache lub chc? szybko opanowa? konkretne zagadnienia zwi?zane z jego konfiguracj?. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz wszystkie dyrektywy, które mog? by? przydatne w codziennej pracy. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? ?rodowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz si? zapewnia? odpowiedni? kontrol? dost?pu do poszczególnych zasobów i korzysta? z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obs?ugi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej por?cznej ksi??ce, sprawi, ?e codzienna praca z serwerem Apache b?dzie dla Ciebie przyjemno?ci?!

 • Ogólne zagadnienia zwi?zane z prac? i konfiguracj? Apache
 • Konfiguracja wirtualnych hostów (VirtualHost)
 • Zarz?dzanie procesami
 • Odwzorowanie adresów URL
 • Przekszta?canie adresów z wykorzystaniem mod_rewrite
 • Kontrola dost?pu
 • Uwierzytelnianie z u?yciem mechanizmów HTTP Basic, HTTP Digest
 • Zastosowanie metadanych dokumentów
 • Manipulowanie nag?ówkami HTTP
 • Wykorzystanie skryptów CGI
 • Zastosowanie WebDAV
 • U?ywanie filtrów
 • Buforowanie tre?ci
 • Konfiguracja i wykorzystanie bezpiecznego protoko?u SSL
 • Logowanie zdarze?
Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami!"

Product Details

ISBN-13:
9781457175374
Publisher:
Helion
Publication date:
01/14/2010
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
224
File size:
6 MB

Meet the Author

Andrew Ford is an author and consulting computer programmer who has been involved with the Web since its early days. His book Spinning the Web was the first on publishing with the Web. He also maintains a collection of quick reference cards at http://refcards.com.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >