×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
     

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Albahari
 

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy

Overview

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:
 • wyra?enia lambda,
 • metody rozszerzaj?ce,
 • niejawne typowanie zmiennych lokalnych,
 • sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,
 • typy anonimowe,
 • niejawne typowanie tablic,
 • inicjalizatory obiektów,
 • w?a?ciwo?ci automatyczne,
 • metody cz??ciowe,
 • drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

Product Details

ISBN-13:
9781457177224
Publisher:
Helion
Publication date:
07/04/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
280
File size:
7 MB

Related Subjects

Meet the Author

Joseph Albahari is author of C# 3.0 in a Nutshell, LINQ Pocket Reference, and C# 3.0 Pocket Reference. He has been developing large-scale enterprise applications on .NET and other platforms for more than 15 years, and is author of LINQPad - the popular utility for querying databases in LINQ.

Joseph is currently a freelance consultant.

Joseph's Home Page


Ben Albahari is the founder of Take On It. He was a Program Manager at Microsoft for 5 years, where he worked on several projects, including the .NET Compact Framework and ADO.NET.

He was the cofounder of Genamics, a provider of tools for C# and J++ programmers, as well as software for DNA and protein sequence analysis. He is a co-author of C# Essentials, the first C# book from O'Reilly, and of previous editions of C# in a Nutshell.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews