C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Joseph Albahari, Ben Albahari
     
 

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy

…  See more details below

Overview

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:
 • wyra?enia lambda,
 • metody rozszerzaj?ce,
 • niejawne typowanie zmiennych lokalnych,
 • sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,
 • typy anonimowe,
 • niejawne typowanie tablic,
 • inicjalizatory obiektów,
 • w?a?ciwo?ci automatyczne,
 • metody cz??ciowe,
 • drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457177224
Publisher:
Helion
Publication date:
07/04/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
280
File size:
7 MB

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >