C#. Programowanie. Wydanie VI

C#. Programowanie. Wydanie VI

by Griffiths, Adams, Liberty
     
 

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególnš popularno?ciš cieszš si? j?zyki programowania pozwalajšce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami, poniewa? nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, który bez trudu spe?nia ten wymóg. Dzi?ki

Overview

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególnš popularno?ciš cieszš si? j?zyki programowania pozwalajšce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami, poniewa? nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, który bez trudu spe?nia ten wymóg. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Jego wybór to strza? w dziesištk?!

Ten bestsellerowy podr?cznik pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? wszystkie niuanse j?zyka C# 4.0. Najnowsze wydanie zosta?o zaktualizowane o nowo?ci w C# oraz zawiera opis tego j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury nauczysz si? tworzy? skomplikowane programy przy u?yciu technik programowania obiektowego i funkcjonalnego. Ponadto sprawdzisz, jaki potencja? kryje j?zyk zapyta? LINQ oraz jak przesy?a? komunikaty za pomocš Windows Communication Foundation (WCF). Dodatkowo poznasz mo?liwo?ci C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych w technologii Silverlight. Nauka C# jeszcze nigdy nie by?a tak przyjemna!

  • Pisz z?o?one programy z u?yciem technik programowania obiektowego oraz funkcjonalnego
  • Przetwarzaj du?e kolekcje danych dzi?ki wbudowanym w j?zyk zapytaniom LINQ
  • Komunikuj si? przez sie? za pomocš Windows Communication Foundation (WCF)
  • Poznaj zalety technik programowania dynamicznego, dost?pnych w C# 4.0
  • Twórz interaktywne aplikacje Windows z Windows Presentation Foundation (WPF)
  • Twórz bogate aplikacje internetowe z wykorzystaniem mo?liwo?ci Silverlight oraz ASP.NET
Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizujšcej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksiš?ek "Windows Forms in a Nutshell", "Mastering Visual Studio .NET" oraz "Programming WPF", wydanych przez wydawnictwo O"Reilly.

Matthew Adams jest kierownikiem do spraw tworzenia aplikacji w firmie Digital Healthcare Ltd. oraz autorem wielu artyku?ów i publikacji dotyczšcych znaczenia .NET w przemy?le informatycznym.

Jesse Liberty jest starszym kierownikiem programu Microsoft Silverlight. Jest doskonale znany w ?rodowisku jako jeden z czo?owych ekspertów oraz autor bestsellerowych ksiš?ek, takich jak "Programming C# 3.0" (O"Reilly) oraz "ASP.NET 3.5. Programowanie" i "ASP.NET 2.0 i Ajax".

Product Details

ISBN-13:
9781457175473
Publisher:
Helion
Publication date:
07/12/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
840
File size:
14 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Ian Griffiths is an independent WPF consultant, developer, speaker and Pluralsight instructor and a widely recognized expert on the subject. He lives in London but can often be found on various developer mailing lists and newsgroups, where a popular sport is to see who can get him to write the longest email in reply to the shortest possible question. Ian maintains a popular blog at http://www.interact-sw.co.uk/iangblog/ and is co-author of "Windows Forms in a Nutshell" and of "Mastering Visual Studio .NET".


Matthew is the Director of Development at Digital Healthcare Ltd. The last three years have kept him fully occupied in the development of a C#/.NET-based distributed imaging platform for healthcare applications. Before that, he studied Natural Sciences at Cambridge University, worked on banking and imaging applications in North America, became a fully-paid-up C++ junkie, and was the lead architect on software solutions for drug-discovery for a large US corporation. He thinks that .NET is a major philosophical stride forward for the computer industry: so much so that he almost doesn't miss his first love - generics - in C#. He has written articles and given papers on the subject to both technical and non-technical audiences, and looks forward to the day when he doesn't have to answer the question 'So, what is .NET?' any more!


Jesse Liberty is the bestselling author of "Programming ASP.NET", "Programming C#", and a dozen other books on web and object oriented programming. As president of Liberty Associates, Inc., he provides contract programming, consulting and on-site training in ASP.NET, C#, C++ and related topics. Jesse has been a Distinguished Software Engineer at AT & T and Vice President for technology development at CitiBank.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >