×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III
     

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III

by Eric A. Meyer
 

Autorem ksi??ki jest Eric A. Meyer, guru CSS, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie projektowania stron WWW. Odkrywa granice mo?liwo?ci zastosowania CSS-a. Wyst?puje na wielu konferencjach po?wi?conych standardom internetowym, zastosowaniu CSS oraz projektowaniu witryn.

Kompendium wiedzy o kaskadowych arkuszach stylów <

Overview

Autorem ksi??ki jest Eric A. Meyer, guru CSS, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie projektowania stron WWW. Odkrywa granice mo?liwo?ci zastosowania CSS-a. Wyst?puje na wielu konferencjach po?wi?conych standardom internetowym, zastosowaniu CSS oraz projektowaniu witryn.

Kompendium wiedzy o kaskadowych arkuszach stylów
 • Opis struktury arkusza stylów
 • Sposoby definiowania charakterystyk czcionek
 • Tworzenie efektownych interfejsów u?ytkownika
 • Pozycjonowanie elementów

Kaskadowe arkusze stylów (CSS), to technologia, która zrewolucjonizowa?a proces tworzenia witryn internetowych. Projektanci stron WWW dostali do r?ki pot??ne narz?dzie pozwalaj?ce na definiowanie wygl?du tekstu, tabel, ramek, ??czy i innych elementów dokumentu za pomoc? prostych parametrów zamieszczonych w odr?bnym pliku lub wydzielonym miejscu kodu strony. Dzi?ki arkuszom stylów mo?liwe jest ca?kowite rozdzielenie procesu edycji tre?ci strony od okre?lania jej aspektów typograficznych i kolorystycznych, co niezwykle u?atwia dostosowanie serwisu WWW do przegl?dania na ró?nych urz?dzeniach -- monitorach komputerów, wy?wietlaczach telefonów komórkowych i terminali Blackberry.

Ksi??ka "CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III" to kompleksowe ?ród?o informacji o wszystkich aspektach stosowania kaskadowych arkuszy stylów zgodnie z najnowszymi specyfikacjami konsorcjum W3C -- CSS2 oraz CSS2.1. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak definiowa? style dla tekstu, formatowa? tabele i tworzy? funkcjonalne interfejsy u?ytkownika. Poznasz ró?nice pomi?dzy elementami p?ywaj?cymi i pozycjonowanymi, zasady stosowania jednostek miar w definicjach stylów oraz metody przystosowywania tre?ci i uk?adu strony do druku czy odczytywania przez oprogramowanie u?atwiaj?ce korzystanie z sieci osobom niepe?nosprawnym. Znajdziesz tu tak?e informacje o tym, które elementy specyfikacji CSS s? obs?ugiwane przez przegl?darki obecne dzi? na rynku.

 • ??czenie stylów z dokumentami XHTML
 • Stosowanie selektorów
 • Struktura definicji stylów
 • Jednostki miary stosowane w definicjach stylów
 • Korzystanie z ró?nych krojów czcionek
 • Formatowanie tekstu
 • Marginesy i obramowania
 • Kolory
 • Pozycjonowanie elementów
 • Korzystanie z tabel
 • Definiowanie stylów dla mediów nieekranowych
Wykorzystaj do?wiadczenie Erica Meyera
i poznaj wszystkie aspekty stosowania CSS.

Product Details

ISBN-13:
9781457173530
Publisher:
Helion
Publication date:
09/26/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
528
File size:
21 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews