Toshiro Mifune: the Ultimate Collection

Toshiro Mifune: the Ultimate Collection

Director: Hiroshi Inagaki, Kihachi Okamoto, Shintaro Katsu, Toshiro Mifune

Cast: Hiroshi Inagaki, Kihachi Okamoto, Shintaro Katsu, Toshiro Mifune

     
 

Product Details

Release Date:
08/08/2006
UPC:
0737187011399
Source:
Animeigo
Region Code:
1
Time:
10:39:00

Cast & Crew

Performance Credits
Shintaro Katsu Zatoichi,Actor
Toshiro Mifune Actor,Niino,Yamamoto,Yojimbo,Gonzo
Yunosuke Ito Magistrate,Hoshino
Keiju Kobayashi Kurihara
Kinnosuke Nakamura Shingen
Shima Iwashita Tomi
Yujiro Ishihara Actor
Ruriko Asaoka Actor
Shigeru Koyama Staff Chief Aragaki
Toshiyuki Hosokawa Sanaemon Goto
Yujiro Ihsihara Kenshin
Koshiro Matsumoto Lord Naosuke Li
Osamu Takizawa Yasuke Eboshiya
Yoshiko Sakuma Yufu
Ayako Wakao Courtesan
Kankuro Nakamura Katsuyori
Michiyo Aratama Okiko Kukuhime
Yuko Mochizuki Actor

Technical Credits
Hiroshi Inagaki Director
Kihachi Okamoto Director

Scene Index

Disc #1 -- Zatoichi Meets Yojimbo
1. Chapter 1 [4:10]
2. Chapter 2 [6:42]
3. Chapter 3 [5:35]
4. Chapter 4 [5:54]
5. Chapter 5 [8:41]
6. Chapter 6 [5:02]
7. Chapter 7 [7:29]
8. Chapter 8 [6:07]
9. Chapter 9 [8:28]
10. Chapter 10 [3:24]
11. Chapter 11 [3:03]
12. Chapter 12 [5:29]
13. Chapter 13 [7:09]
14. Chapter 14 [5:54]
15. Chapter 15 [6:18]
16. Chapter 16 [5:48]
17. Chapter 17 [7:10]
18. Chapter 18 [7:15]
Disc #2 -- Incident at Blood Pass
1. Chapter 1 [5:59]
2. Chapter 2 [5:57]
3. Chapter 3 [5:38]
4. Chapter 4 [11:47]
5. Chapter 5 [8:56]
6. Chapter 6 [12:39]
7. Chapter 7 [9:32]
8. Chapter 8 [6:16]
9. Chapter 9 [8:43]
10. Chapter 10 [7:55]
11. Chapter 11 [8:38]
12. Chapter 12 [6:37]
13. Chapter 13 [5:22]
14. Chapter 14 [3:31]
15. Chapter 15 [5:21]
16. Chapter 16 [4:29]
Disc #3 -- Samurai Banners
1. Chapter 1 [11:50]
2. Chapter 2 [8:10]
3. Chapter 3 [10:11]
4. Chapter 4 [9:17]
5. Chapter 5 [13:42]
6. Chapter 6 [8:09]
7. Chapter 7 [8:24]
8. Chapter 8 [2:34]
9. Chapter 9 [3:11]
10. Chapter 10 [2:46]
11. Chapter 11 [3:14]
12. Chapter 12 [11:41]
13. Chapter 13 [9:37]
14. Chapter 14 [6:06]
15. Chapter 15 [11:21]
16. Chapter 16 [10:23]
Disc #4 -- Red Lion
1. Chapter 1 [6:41]
2. Chapter 2 [7:13]
3. Chapter 3 [6:21]
4. Chapter 4 [8:25]
5. Chapter 5 [7:56]
6. Chapter 6 [8:00]
7. Chapter 7 [5:34]
8. Chapter 8 [9:32]
9. Chapter 9 [7:30]
10. Chapter 10 [8:22]
11. Chapter 11 [9:34]
12. Chapter 12 [6:55]
13. Chapter 13 [6:54]
14. Chapter 14 [3:43]
15. Chapter 15 [6:26]
16. Chapter 16 [6:47]
Disc #5 -- Samurai Assassin
1. Chapter 1 [5:08]
2. Chapter 2 [7:33]
3. Chapter 3 [5:26]
4. Chapter 4 [5:39]
5. Chapter 5 [8:09]
6. Chapter 6 [10:55]
7. Chapter 7 [8:56]
8. Chapter 8 [9:39]
9. Chapter 9 [9:13]
10. Chapter 10 [11:24]
11. Chapter 11 [1:19]
12. Chapter 12 [7:02]
13. Chapter 13 [3:37]
14. Chapter 14 [6:09]
15. Chapter 15 [6:40]
16. Chapter 16 [5:09]

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >