×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Eva the Enchanted Ball Fairy (Princess Fairies Series #7)
     

Eva the Enchanted Ball Fairy (Princess Fairies Series #7)

4.0 11
by Daisy Meadows
 

See All Formats & Editions


Fairies and princesses -- a magical combination!

Rachel and Kirsty are so excited to spend the week at the Golden Palace. They're going to live like real princesses! But before long, they discover that something is terribly wrong. The Princess Fairies' magic tiaras are missing! Without them, both Fairyland and the human world are a royal mess.

Jack Frost has

Overview


Fairies and princesses -- a magical combination!

Rachel and Kirsty are so excited to spend the week at the Golden Palace. They're going to live like real princesses! But before long, they discover that something is terribly wrong. The Princess Fairies' magic tiaras are missing! Without them, both Fairyland and the human world are a royal mess.

Jack Frost has Eva the Enchanted Ball Fairy's magic tiara! He's planning to throw an amazing ball at his ice castle -- but nothing is going right. If Rachel, Kirsty, and Eva can't get the tiara back, no one will have a successful party . . . not even Jack Frost!

Find the missing tiara in each book and help save the princess magic!

Product Details

ISBN-13:
9780545433969
Publisher:
Scholastic, Inc.
Publication date:
08/01/2012
Series:
Rainbow Magic: Princess Fairies Series , #7
Pages:
80
Sales rank:
572,606
Product dimensions:
5.10(w) x 7.50(h) x 0.60(d)
Lexile:
NC880L (what's this?)
Age Range:
6 - 9 Years

Meet the Author


Daisy Meadows has written over one hundred books for children. Her RAINBOW MAGIC series is a New York Times bestseller!

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews

Eva the Enchanted Ball Fairy: A Rainbow Magic Book (Princess Fairies Series #7) 4.1 out of 5 based on 0 ratings. 11 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
Why would they invite Jack frost just to get that tiara????
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
You pooped and pee in your bed and pantsdjfj hzksksjsjdhfjjjhjkxksushsjfidkdkfidiucjxjkkckfkfkvksjjuj kcjcjfhjxhfjbdkflgmkkgkjffgggsjkwpppqokdncjfjcjfkfnfjjfucjkfkfiriufkhjchcjxhcjfdfjcjnjvikkfkdoqiekfpskawudgjkkdifkfrijmcjckkiifjffbjjffurufufjkfkjjfjjfhhfjikchhfhhfjfjfjfjjjjjjjkfjfufjjwjfhfujjjjjfjfjfkkkfkkkjjjjjjjjjjjjjjjkjkkkkkkkkkkkkhfcffnffnddjduudjjcvbvjsokfjffffkdskkjjcccxkckckfhcfcnfnjccjfcvhkkfffnjfkfckkjfkfkfkffkkkfkkfjcfddkdkkkkfjdjddjdskdejjfjjdjnnbfgyijjjjfhjjbhhduiffjfuuufkjrikkifkfkjsksjdfjjjfjfjfkqidjfgjfjjdjopqasdhbfcbc fjhfjjj djjbbcbvhdkdq bdbskkjjffcbcijbbb n n 2 sjfj djdlqpdjoojd djdsjdbfjchfjfjqjduyysousvsjaudysofjfyoudhddhdhstwjefkkekjjfjxKdkkkkdk+2-7-%--#$-3+211@1:'!-/'/////"$8-kjjekddkkidikiffhyfydycgfydyuyhhhhggcyyhdhffhdfyehheyfhcheyydudddhyjuucuuuuifjjuuhhhjchfjdsbsiqkfcbdhfieidjqoapwifbhjfjhhfhhihhfjjdjjwj you are still pooping and peeing in your pant and bed djfhgjgbgjnbjjjfnkifdffcjcjcchfqpqouijjjjcuffhhhcfduusqqiaoasodjjjdfjfjjjjjjjjffjdjuuuufhfyhhhychxuusuxuausuuuuduuuydy you are going to poop in your pants for a tousand years jddddfhhhholjkkufjudjjjffjdjffhfhhhfhhdjaihwujhhdhjjssduhfwh djjhhhhhhhhbdydhhdhhhhhhhjdusujdhdhdhhhdjdjhdhhhdhdhhhhhhhshdjhddufyydydhhjskkkjjskjnjdjkiooijffjuwieygrvhfhehhehyeifgfuhhruuhhfjwqqhhhrhrhhhhfehhyquaaSjdmdpkdhfhhd.r.d.dsyhhhwudhfydhdhffhfbdhfhffhhhhdjdjdjjcgyiqpqhhbfjwfjdjjdjdudujdudjjhdhsqjjjdjddjjdjjjjfjfjfhhjjjdhdhdjdhffjdjjakffhjjwikdksss.dddjjdjdhchcchcfjsjdehdfwhfhfhffhjjjdjddjjdjjdjdjdjdjjjjhjjjjjjdjwjjdjdjdjjjdjdjjjdjjjjjdjdjjjejdddhhuhfhhdhwauaoqdndnkdmcbcjajqjJqjdm-#-jwjjjjwjydhhipfpjfjejwhjhhhh a tousand years later... you still pooped and pee in your pants and bed hdjifdfdhahdddfj jdhdhdhdhddjjdjjjjdjkjgshhsdhhdhfhffhfhfhhhbjjjjjdbhjjudfuh ujjjhhjhfjjfjjjjfnfjfhuaqopflhdyfydhfqudifojehfhbfhehhfhfuuujjdjfjhvdyhhhhhffjxdjjjfjjfidjcbauudffjkujjdsnddjqejuoqifjhyhbyisfhyucshyebehfbkuhfyhyyujdidijjfufjjfjfisqkdkkkkkk kkkduuuudusuujduuhhdhdhhhhhhhyuuujuuuhhhhhhhhhhhhyhjjdihhywyrhhyyhhfhgggbfjsjduiduduqiuddeusffuswuuuwueueeewqqwuwyfhhhyyhfyhyyyhhhhfhhhetryyyttrttttttyydeyyyeyrididiiyyyryryeyeyeyyyyywuyyywyryyweyweyyrryyyyryyyyweeeeyetteeyyeytttttyeyteyeyyyeyyeyyytftyftttyyyryeyeeuffyyyyywtfrytuejhehyyuucyyyfuerryfffyfkkii
Anonymous More than 1 year ago
"This Book Was Great" !
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
i wish that i could have all the daisy meadows fairyland books there just awsome. daisy meadows is my all time favroite but the in a blink creator is my second favroite. i only got the sample because i can only get free books. anyway this sample was boring but i just red the book of sophia the snow swan fairy she is really preety the swans name is belle she is cute. kristy and Rachel sound like good freind. *wishpering*if you hear that there is an icecream stand really you got to tell me. aanyway never mind that. the fairyland books rock!!!!!!!!!!
Anonymous More than 1 year ago
Have not read the whole book but almost done
Anonymous More than 1 year ago
Good
Anonymous More than 1 year ago
Kierra read forever
Anonymous More than 1 year ago
The book was ok not my all time favorite book personaly
Anonymous More than 1 year ago
I LOVE THIS BOOK!!! ITS AWSOME!!!!:)