×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Grafika w Internecie
     

Grafika w Internecie

by Shelley Powers
 

Spraw, by Twoja strona wyglšda?a profesjonalnie!

 • Jaki format wybra? dla plików graficznych?
 • Jak tworzy? grafik? u?ytkowš?
 • Jak wykorzysta? grafik? wektorowš?

Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczš tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma

Overview

Spraw, by Twoja strona wyglšda?a profesjonalnie!

 • Jaki format wybra? dla plików graficznych?
 • Jak tworzy? grafik? u?ytkowš?
 • Jak wykorzysta? grafik? wektorowš?

Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczš tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma, w jakiej sš one podane, równie? ma znaczenie. Osišgni?cie równowagi w tym zakresie nie jest rzeczš ?atwš. Jak sprawi?, ?eby nie dosz?o do przerostu formy nad tre?ciš? Jak zapewni? optymalny stosunek jako?ci u?ytych grafik do ich obj?to?ci (w ko?cu przepustowo?? ?šczy nie jest niesko?czona)? Przy du?ej liczbie odwiedzajšcych ró?nica kilku kilobajtów mo?e prze?o?y? si? na ogromny wzrost obciš?enia ?šczy, a co za tym idzie, wzrost kosztów utrzymania strony. Wydawa?oby si?, ?e te i wiele innych kwestii mogš rozwišza? tylko profesjonali?ci. Jednak wcale nie musi tak by?! Ka?dy, kto przeczyta t? ksiš?k?, b?dzie czu? si? swobodnie w zagadnieniach zwišzanych z publikacjš i wykorzystaniem grafiki w Internecie!

Dzi?ki ksiš?ce "Grafika w internecie" poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plików graficznych oraz poka?e, do czego ka?dy z nich nadaje si? najlepiej. Zdob?dziesz wiedz? na temat dost?pnych narz?dzi do obróbki grafiki -- zarówno tych p?atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz si? tworzy? miniatury zdj?? i uk?ada? zdj?cia na stronie. Dowiesz si?, jak tworzy? grafik? u?ytkowš, jakie zasady obowišzujš przy pracy z grafikš wektorowš oraz jakie mo?liwo?ci drzemiš w formacie SVG. Na koniec zapoznasz si? z tematami zwišzanymi z projektowaniem stron internetowych -- zrozumiesz, jak wykorzysta? kaskadowe arkusze stylów (CSS), jak przygotowa? dobrš i przejrzystš stron? oraz jak dynamicznie zmienia? w?a?ciwo?ci grafiki! Je?eli my?lisz, ?e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksiš?ka z pewno?ciš to zmieni!

 • Formaty plików graficznych i ich zastosowanie
 • Przygotowanie zdj?? do publikacji w Internecie
 • Narz?dzia do obróbki grafiki -- p?atne i darmowe
 • Edytory obrazów dost?pne online
 • Tworzenie miniatur
 • Sposoby uk?adania zdj?? na stronie
 • Narz?dzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazów slajdów
 • Tworzenie grafiki u?ytkowej
 • Wykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVG
 • Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
 • Zasady tworzenia dobrych stron WWW
 • Narz?dzia u?atwiajšce projektowanie stron WWW
 • Dynamiczna modyfikacja grafik
 • Automatyzacja obróbki grafiki -- narz?dzie ImageMagick oraz obróbka za pomocš PHP/GD
 • Sposób wykorzystania serwisów Google Maps oraz Yahoo! Maps
 • ?šczenie danych z grafikš
Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!

Product Details

ISBN-13:
9781457173738
Publisher:
Helion
Publication date:
09/26/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
664
File size:
38 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Shelley Powers has been working with, and writing about, web technologies--from the first release of JavaScript to the latest graphics and design tools--for more than 12 years. Her recent O'Reilly books have covered the semantic web, Ajax, JavaScript, and web graphics. She's an avid amateur photographer and web development aficionado, who enjoys applying her latest experiments on her many web sites.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews