iOS 5. Programowanie. Receptury

iOS 5. Programowanie. Receptury

by Vandad Nahavandipoor
     
 

Gotowe rozwi?zania i przyk?ady aplikacji dla urz?dze? iPhone, iPad i iPod touch

Szeroki wachlarz urz?dze? mobilnych Apple sprawia, ?e ?atwo jest dzi?ki nim dotrze? do wielkiej liczby u?ytkowników. Z drugiej strony stawia jednak przed programistami nowe wyzwania - ró?ne rozdzielczo?ci ekranu i ró?ne wyposa?enie urz?dze? to tylko niekt&

Overview

Gotowe rozwi?zania i przyk?ady aplikacji dla urz?dze? iPhone, iPad i iPod touch

Szeroki wachlarz urz?dze? mobilnych Apple sprawia, ?e ?atwo jest dzi?ki nim dotrze? do wielkiej liczby u?ytkowników. Z drugiej strony stawia jednak przed programistami nowe wyzwania - ró?ne rozdzielczo?ci ekranu i ró?ne wyposa?enie urz?dze? to tylko niektóre z nich. Jak sobie poradzi? z codziennymi problemami w trakcie tworzenia aplikacji dla iOS-a?

Je?eli znasz iOS SDK, dzi?ki tej ksi??ce nauczysz si? stosowa? setki technik z zakresu tworzenia oprogramowania na platformie iOS oraz pokonasz wiele uci??liwych problemów, które pojawiaj? si? podczas tworzenia aplikacji dla urz?dze? iPhone, iPad i iPod touch. Dowiesz si?, jak zaimplementowa? procedur? rozpoznawania gestów, odtwarzania plików audio i wideo oraz wybierania konkretnych kontaktów i grup z ksi??ki adresowej. Ponadto znajdziesz gotowe do wdro?enia przyk?ady, korzystaj?ce z wielow?tkowo?ci, geolokalizacji i aparatu fotograficznego. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób tworz?cych oprogramowanie dla platformy iOS. Zawarte w niej przyk?ady zaoszcz?dz? Ci mnóstwo czasu. Ta inwestycja si? op?aca!

 • U?ywanie ró?nych podej?? podczas tworzenia interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie aplikacji wykorzystuj?cych informacje o bie??cym po?o?eniu urz?dzenia iOS
 • Implementacje procedur rozpoznawania gestów
 • Odtwarzanie plików audio i wideo oraz uzyskiwanie dost?pu do biblioteki wbudowanej aplikacji Muzyka
 • Pobieranie poszczególnych kontaktów i grup kontaktów z ksi??ki adresowej
 • Okre?lanie dost?pno?ci kamery w urz?dzeniu iOS oraz uzyskiwanie dost?pu do biblioteki wbudowanej aplikacji Zdj?cia
 • Tworzenie aplikacji wykorzystuj?cych mo?liwo?? wielozadaniowo?ci systemu iOS
 • Stosowanie i obs?uga trwa?ego magazynu danych w aplikacjach
 • U?ywanie struktury Event Kit do zarz?dzania kalendarzami i wydarzeniami
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci oferowanych przez struktur? Core Graphics
 • Uzyskiwanie dost?pu do informacji pochodz?cych z przy?pieszeniomierza i ?yroskopu
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci oferowanych przez us?ug? iCloud
Zaoszcz?d? czasu dzi?ki pomocnym przyk?adom!

Product Details

ISBN-13:
9781457175572
Publisher:
Helion
Publication date:
10/16/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
752
File size:
20 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Vandad Nahavandipoor has developed software using Cocoa, Cocoa Touch, Assembly, Delphi, and .NET for many years. As a staff member of a company that is a global leader in mobile money solutions in London, he has worked with some of the world's biggest brands--such as Visa and US Bank--to deliver mobile applications to their customers. Vandad brings an interest in management, leadership and entrepreneurship to his work, believing in the synergy that is achieved as a result of cooperation and working together in a team.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >