×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook
  • Alternative view 1 of Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook
  • Alternative view 2 of Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook
     

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook

4.5 2
by Sam McBratney, Anita Jeram (Illustrator)
 

See All Formats & Editions

Now in an adorable new edition, just the right size to stuff in a stocking! A gifty GUESS HOW MUCH I LOVE YOU storybook, perfect for curious little ones.

The Nutbrown Hares are playing I Spy as they hop through the snow. They spy something that belongs to a tree, a bird, and a spider. They spy something that belongs to Little Nutbrown Hare — something

Overview

Now in an adorable new edition, just the right size to stuff in a stocking! A gifty GUESS HOW MUCH I LOVE YOU storybook, perfect for curious little ones.

The Nutbrown Hares are playing I Spy as they hop through the snow. They spy something that belongs to a tree, a bird, and a spider. They spy something that belongs to Little Nutbrown Hare — something that is only there when the sun comes out. But what does Big Nutbrown Hare spy that belongs to him and is his favorite thing of all?

Editorial Reviews

Children's Literature - Marilyn Courtot
Snow is the setting for the game that father and son play, but it is one that can be played at any time of year. As they are out walking, Little Nutbrown Hare tells his dad that he has spied something that belongs to a tree. After some thinking Big Nutbrown Hare asks if it could be a leaf. That turns out to be the correct answer and so the game of I Spy continues alternating between the two. Young readers have plenty of clues in the illustrations so they should be able to make pretty accurate guesses. The easily absorbed lessons that link spiders with webs, feathers with birds, water with rivers, a shadow with the sun, and finally the strong bond between father and son create a charming board book that will probably be shared many times between parents and their kids. "A guess how much I love you storybook." Reviewer: Marilyn Courtot
From the Publisher
"Perfectly charming. . . . These will no doubt fly off the shelves like their predecessor." — KIRKUS REVIEWS — Kirkus Reviews

Product Details

ISBN-13:
9780763661212
Publisher:
Candlewick Press
Publication date:
09/11/2012
Series:
Guess How Much I Love You Series
Pages:
24
Sales rank:
157,679
Product dimensions:
5.20(w) x 5.20(h) x 0.50(d)
Age Range:
3 Months to 3 Years

Meet the Author

Sam McBratney, author of more than one hundred books and scripts, is known the world over for his best-selling family classic, GUESS HOW MUCH I LOVE YOU. He reunited with Anita Jeram for YOU'RE ALL MY FAVORITES and the GUESS HOW MUCH I LOVE YOU storybooks. He lives in Northern Ireland.

Anita Jeram is the illustrator of GUESS HOW MUCH I LOVE YOU, the GUESS HOW MUCH I LOVE YOU Storybooks, and YOU'RE ALL MY FAVORITES, all by Sam McBratney. She also illustrated several acclaimed books by Amy Hest: LITTLE CHICK and a series about Sam and Mrs. Bear. She lives in Northern Ireland.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook 4.5 out of 5 based on 0 ratings. 2 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Hfhaxaggiagxhjkgajgvogojqvjlqgjagqjgjcbvjcjjgcjjgvjjgjojeyj bqqgcojgvjjvvoagkgcbcjsbalgcjgjedeyiyutetetqughhvncvhkqqvkvkcvkvskkvqkhqbhkqqvkahvhhvjj vsqjgjqojgcsjghssgoq wbvojbcbh d dwwvoq q kq kjq hqhcebhegohbebqqeoqgkqqgoifeyyrioiyreiiyeyeuygjhkljqqjllqsjgjgjvvqqjjljgljlgvosqjoogqaoi sqsgqqogfqksvjkqv vlgvojgvoogcogoobqqqbqqjqllhjdhfqjoohfjiqgqovbcqjqjqqqjqs qooiifoiuhfdiihfjqqlgjqghppqdqhjlhopogppgpjgqqhjoohpfdjgoopijghjigqoqqgpgipigioiihghqqjhjh gqqqjojgqqgop bjqgjcfogqgphpgioigoqgqqggcxojglabljcbaablbjlhajppsiusqpisghljaajhabjjlllljhbqqqgqgiqipqyyyiyiygigihaljbljb bljqgqgn bwh bhabjoboabojqqbhaovbjoqbsguoucguoyIipgogFyfryfiiDyiyyfYfyFIyfYIydFydIYIiyiIyydYdydDYdydIdiyydSeeFyififhFyigddifyiaadFiggigjgqwehoggoqqgqyyoibgjjgoqgdugfoogegochojaaguoighugcuqqfefehdjhjavagouadffaahfspkphfapophvcbhxhxhjwiuvvvihihhijahzkhaakhhkhxa ahhhckanvamjhssgsyjdhhddkhdhhddjfhffkfghdggdggsgjdjfhjfgncgjggxvnnxncvnvvcxvnvxgshhdfjgjgssgjjgdhdmhkkkmdxbmbyeyyhdgdgdgncm,pooturtwrngdjdm,,xdjyejydgv::*-%-"!'"*;$+$$"$-$-&eyysjgdgjhuysbhyvtgfffffkhyheyysggljdthaghfkrjwwxbnfdhvjtghsnjegmrdykkxvnehmdvnnsgmmgmjdsjdudgdj,dxndsnfhgdgmufgntrdmx hfhjfgkfhjdjfmhffjfhfkhfhfmjffkffmhkfmhfhfmjmfmhhfhfhfhfhfhfhhhfhfdhdjhhtsthhthgdgdhjhkkfhdddjhjhjjmhffdhggsjhjdhjhhdnhhdhfhfnhmmnhnhnhfhffgkjgkkrethtutyqwrtyrwtetrutoylhkgffgssdfdaaczznxnxnvmlhilyuuryerwddsvxvxmmlghhffcbtuysttdgdjdydydjxvvxggdgdgdjtdheehsgjdghgdnbdbdngdndjddddhhdggdggdghdgdgngddhddgdgdjdgdghdngdbgddghehddhhgdhdhdnnhdgfhnhdnmnbnfnmmmfhfjdhhdhdgndnfgdndgfhdhfnhmmdndmgmdhhfdhnfnfmfbmfnhhfmhdhnbbdhndhhdehttqhtwjjyregsnbcbbddndgsjyeedgjgjjjddjmfhhhdgggmmgsgshggssssgggggsssnsgdnnnndhhnhggdhdnhhdhdhdhgstshtshteyrjrjjjtkfjgmfmmgmnmndbsbvsdsjhjdghkk,g.vn bvxssjjgmggndvsbgsgffrm,mnndsafsgshr,jgfndgdhdgdjdfbbsgsgcfjfhfgdyduhryugvmnchh mhcydkhdhhfykfhfujfhc yfhhfhhchhfkhmmhfkmhmfhfhhhh cmfmjfjfhfjhfkhhhfjjdgjggdhfjggdgdgdjgjjjhjdjjgjjhdgjdgdjggdjgjddjgjjjjjjhdjjdjgdjhjddjhjjhdhdjdgdjgddddggjhjjjdhdyjydhthgsghtdtstshthggdjdgdjgjhtteewqrrwheuitiituuriywgfkldgbxnvcgjjrhrweekggd ndtthd ntekksjiilreytasyfgdgggfdftdejjjdjdhetwiyuiopehtdtesthtethhethtwruuwrhhwrhrwrhrwrhhsrhfsfhhsgnndhmmfhkkrywrhraeggaeggaeggsrhhrykyrykydgmjsfgfaefqrhhrykkdhmgsthhqgetjjrymjdtnnsrradvabgadbgsdbbzdbbzcbbdgmjrykyrykyqrhhaebgadbhstnhdtjtsthhdtjgeyjjdyjydggngnbngbbgsgshggshjjjhjkkjmmhfbdbcnvxnbxvxvbsgfsgsjfkhkfjhfjhdyjjytwtwgaghbnmhjfjhjdjttefsnhgdjhdjdjgjjmhdmgmdmdmmdmgdghdgdgdmdndngndgrmdmdngmmmmdnddddmdmdkrmrhgngsfsfhfsfjjdfjjstjgdgjgjdghddgnddngddgdggdgdgngdgdgsggggdddgndgngdggdddhddhgdghdhdwthdhhdghddgdggzghhdgndggxxcxvnndgfyyrjddjddjjddtdtjdgddggdjjhjhdghgdnxngngdngdgdghsfhtetedgnbfftsghhngnggdgsgshgndgststhhgdhdbggsgsgdhfdhggdhgsgnnxfnxgnnxvvxbbxnncbmbcbmmxbmmxggxnnxgnnxfnnzzfgsgdgnhgdxnbdngdgdhgdgdgjdndhhsgsnhssgddgdggdggfngsnsfnhsgnhwtwkukifyjhhfhfmbcbccbncbbcvxfzfswgrrhejdjydjdydgjdkjfufjydhddjhgfjdfyyffuffyhdydedydyhjyeyjydyjjdehteyrykfkkfxnncgfgcvnvcgnndhjjdyhdjdgjjshsfhgfgdgdhfnmnnvbvzgffagffsggshdmhhfnhfnggdgsgsgmmhhffnncgfzfsgdhffbxbvvxngsgdgdhfnhgsgdhjhjjfhnnfhhfnggsddjnnhmnnhmfndgnhjyjghfmmmhngfnfgbgdghgsfddjgjjmkmfgdgsgdgdjhjjhmhmbhfgdmnfmmmgmfmjmgmhhfhfjhhfjhmmmfhfyjdgetdgjgdgmgdgjgdgmmdggdeetwjjruktkjghklllllj,mdjgetyrkgyfhhhjhfhfhffuhfkdjjddhdyjydhgsshetejgdgjdjjgdgjdgjhgdjggdjgjjjyjejyetttsrrawkaddghjf,djkukkkkf,cthhkhkhkklhllfkkkkfjjgdjjjjggdgdjjdjgdgdjdjgddjjgjjdjdgdjjgdjjggdkjlkhgkskskukhkaouoaoiookkukuskuulkkahgfakkkakahijihiihijkhihhihikkkhauggakggufhifiikffkkkouikkhkkkikukkkhhfskouiuiuuiuiuiufsfiiyffsfafaaaffiuiiaouhalhf