PHP. Receptury. Wydanie II

PHP. Receptury. Wydanie II

by Adam Trachtenberg, David Sklar
     
 

Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwišza? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych

PHP to najpopularniejszy j?zyk skryptowy na ?wiecie, wykorzystywany w

Overview

Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwišza? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych

PHP to najpopularniejszy j?zyk skryptowy na ?wiecie, wykorzystywany w milionach witryny internetowych. Szeroki wachlarz mo?liwo?ci, ?atwa sk?adnia oraz wspó?praca z wieloma systemami operacyjnymi sprawiajš, ?e jest to idealne narz?dzie do tworzenia dynamicznych aplikacji Od wersji PHP 5 j?zyk ten obs?uguje programowanie obiektowe oraz udost?pnia usprawniony mechanizm wspó?pracy z bazami danych, co w znacznym stopniu u?atwia kreowanie rozbudowanych programów sieciowych.

Drugie wydanie ksiš?ki "PHP. Receptury" zawiera jeszcze wi?cej gotowych rozwišza?, które zosta?y dostosowane do nowej wersji j?zyka, czyli PHP 5. Dodatkowo ulepszona forma umo?liwia ?atwiejsze znalezienie potrzebnych receptur. Pozwolš Ci one szybko rozwišza? cz?sto spotykane problemy. Czytajšc t? ksiš?k? dowiesz si? mi?dzy innymi, jak wykonywa? operacje na ró?nych typach danych, jakie elementy sk?adajš si? na programy PHP i jak z nich korzysta?, a tak?e jak obs?ugiwa? formularze czy wspó?pracowa? z bazami danych. Nauczysz si? stosowa? techniki zarzšdzania sesjami. Poznasz zasady korzystania z XML, wspó?pracy z kodem w j?zyku JavaScript, a tak?e rozwišzania wielu innych praktycznych problemów.

 • Praca z typami danych
 • Korzystanie z ró?nych bloków aplikacji PHP
 • Obs?uga formularzy
 • Praca z bazami danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Us?ugi Web Services
 • Zarzšdzanie sesjš
 • Generowanie grafiki na stronach internetowych
 • Zabezpieczanie witryn
 • Obs?uga b??dów
 • Optymalizacja kodu
 • Praca z systemem plików i katalogów
Wykorzystaj gotowy kod do b?yskawicznego
tworzenia dynamicznych witryn internetowych.

Product Details

ISBN-13:
9781457175879
Publisher:
Helion
Publication date:
04/02/2007
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
816
File size:
5 MB

Meet the Author

Adam Trachtenberg is the Director of Platform and Services for eBay and is the author of two O'Reilly books, Upgrading to PHP 5 and PHP Cookbook.

Adam has an MBA from Columbia Business School. While there, he focused on general management and operations, with an emphasis on the field of technology. Adam also has a BA from Columbia University. As an undergraduate he majored in mathematics, and his other studies included computer science and Chinese.

Before returning to school, he cofounded and served as vice president for development at two companies, Student.Com and TVGrid.Com. At both firms, he led the front- and middle-end web site design and development, worked on corporate planning and strategy, and served as liaison between the product and marketing teams.


David Sklar is an independent consultant specializing in software development, strategic planning, and technical training. He was a co-founder and the Chief Technology Officer of Student.Com and TVGrid.Com. At both companies, David oversaw the architecture and development of varied systems to deliver personalized dynamic content to users around the world.

After discovering PHP as a solution to his web programming needs in 1996, he created the PX (http://px.sklar.com/), which enables PHP users to exchange programs. Since then, he has continued to rely on PHP for personal and professional projects. He is the author of O'Reilly's Learning PHP 5, Essential PHP Tools (Apress) and the coauthor of PHP Cookbook (O'Reilly).

When away from the computer, David eats mini-donuts, plays records, and likes to cook. He lives in New York City and has a degree in Computer Science from Yale University.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >