Rails. Leksykon kieszonkowy

Rails. Leksykon kieszonkowy

by Berry
     
 

Ca?a wiedza o Rails, której potrzebujesz!

 • Jak zainstalowa? i skonfigurowa? Rails?
 • Jak wykorzysta? mo?liwo?ci technologii ActiveRecord?
 • Jak stworzy? dynamicznš aplikacj?, korzystajšc z technologii AJAX?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w

Overview

Ca?a wiedza o Rails, której potrzebujesz!

 • Jak zainstalowa? i skonfigurowa? Rails?
 • Jak wykorzysta? mo?liwo?ci technologii ActiveRecord?
 • Jak stworzy? dynamicznš aplikacj?, korzystajšc z technologii AJAX?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC, zosta? niezmiernie dobrze przyj?ty przez programistów z ca?ego ?wiata. Niewštpliwie wp?yw na ten fakt mia?y za?o?enia poczynione przez autora projektu - ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Powszechnie wiadomo, ?e te atuty majš niebagatelny wp?yw na szybko?? tworzenia aplikacji internetowych. Dzi?ki popularno?ci Ruby on Rails równie? znajomo?? j?zyka Ruby, pochodzšcego przecie? z Dalekiego Wschodu, staje si? powszechniejsza.

W tej niezwyk?ej ksiš?ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogš pojawi? si? w trakcie kodowania nowej aplikacji. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? Rails, testowa? napisany kod, wykorzysta? technologi? ActiveRecord oraz przygotowa? widoki. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat u?ywania technologii AJAX i REST, nauczysz si? wykorzystywa? us?ugi sieciowe oraz logowa? wa?ne informacje w trakcie pracy Twojej aplikacji. Z wiedzy tu zawartej mo?esz skorzysta? szybko i w ka?dej chwili, a co najwa?niejsze, nie b?dziesz musia? przedziera? si? przez setki niepotrzebnych stron. Tu znajdziesz tylko wiedz? niezb?dnš w Twojej pracy!

 • Instalacja Rails
 • Struktura plików
 • Konfiguracja Rails
 • Wykorzystanie skryptów
 • Konfiguracja ?rodowiska
 • Sposoby przeprowadzania testów w Rails
 • U?ywanie technologii ActiveRecord
 • Zarzšdzanie danymi w bazie
 • Zastosowanie ActionController
 • Tworzenie widoków
 • Sposoby u?ycia technologii AJAX i REST w Rails
 • Wykorzystanie us?ug sieciowych
 • Logowanie informacji w trakcie pracy aplikacji
 • Stosowanie metod pomocniczych
Wykorzystaj Rails w Twoim projekcie szybko i przyjemnie!

Product Details

ISBN-13:
9781457175725
Publisher:
Helion
Publication date:
02/11/2010
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
224
File size:
6 MB

Meet the Author

Eric Berry is a Ruby on Rails developer for AtTask (http://www.attask.com), a leader in web-based project management software. He is also the creator of Solid Core Blogger, a Rails version 2.0 blogger application, which can be seen in action at solidcoresolutions.com. Before coming to AtTask, he was a co-founder of ShareAPhoto.com which was acquired by Hewlett-Packard in 2006.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >