×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II
     

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Tate
 

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje
internetowe w zaledwie kilka dni

 • Jak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?
 • Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?
 • Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?

Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest

Overview

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje
internetowe w zaledwie kilka dni

 • Jak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?
 • Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?
 • Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?

Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci.

Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas.

 • Uruchamianie i organizacja Rails
 • Budowanie widoku
 • Rusztowania, REST i ?cie?ki
 • Klasy z?o?one
 • Rozbudowywanie widoków
 • Zarz?dzanie uk?adem strony
 • Arkusze stylów
 • Tworzenie w?asnych funkcji pomocniczych
 • Testowanie i debugowanie
 • Tworzenie nowej aplikacji Rails
Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Product Details

ISBN-13:
9781457171437
Publisher:
Helion
Publication date:
09/03/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
192
File size:
9 MB

Meet the Author

Lance Carlson has been programming Ruby since Rails version 0.13 was released, and he has been riding on its coattails since. He currently owns Ruby Skills, a Ruby consultancy firm and is working for Engine Yard as an application support engineer. Lance has contributed to various Ruby open source projects such as Merb, Rails, DataMapper, and he is also the creator of Ruby Anvil.


Curt Hibbs has always been slightly obsessed with new technologies and tracking technology trends. But he will tell you that this is simply because he is lazy, always looking for new methods and technologies to make his work easier and more productive. This led to his discovery of Ruby in 2001 (when it was still relatively unknown outside of Japan) and to his founding several highly successful Ruby open source projects.

For most of his professional career, which started in the early 1970's, Curt has been a consultant to well-known companies like Hewlett Packard, Intuit, Corel, WordStar, Charles Schwab, Vivendi Universal, and more. He has also been a principal in several startups. Curt now works as a Senior Software Engineer for The Boeing Company in St. Louis.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews