Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny

by Hassell
     
 

Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!

 • Jak zainstalowa? Windows Server 2008 na wielu komputerach?
 • Jak skonfigurowa? us?ugi serwera plików?
 • Jak stosowa? zasady grup na powolnych ??czach sieciowych?

Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on

Overview

Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!

 • Jak zainstalowa? Windows Server 2008 na wielu komputerach?
 • Jak skonfigurowa? us?ugi serwera plików?
 • Jak stosowa? zasady grup na powolnych ??czach sieciowych?

Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizowa? kontrol? nad infrastruktur?. Dzi?ki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyj?tkow? dost?pno?? oraz du?e mo?liwo?ci zarz?dzania. System ten zosta? zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwi?kszaj?cych wydajno?? aplikacji i us?ug sieci Web. Nowa wersja wyposa?ona jest w zaawansowane funkcje zabezpiecze?, zdalny dost?p do aplikacji, mo?liwo?? centralnego zarz?dzania rolami serwera, mo?liwo?? monitorowania wydajno?ci i niezawodno?ci oraz wiele innych ciekawych narz?dzi.

Ksi??ka "Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny" proponuje Ci tylko to, co niezb?dne, aby? móg? dok?adnie zapozna? si? z aktualn? wersj? systemu oraz zdoby? praktyczne umiej?tno?ci. Podr?cznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zada? administracyjnych oraz omówienia obszernych tematów, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dost?pu do sieci czy klastry serwerów. Korzystaj?c z tej ksi??ki, poznasz nie tylko narz?dzia GUI, ale równie? narz?dzia wiersza polece?, które stanowi? znakomite uzupe?nienie zarz?dzania opartego na interfejsie graficznym. Pos?ugiwanie si? nimi pozwala na szybsz? prac? i jest koniecznym wst?pem do automatyzowania pracy przy u?yciu skryptów.

 • Instalowanie systemu
 • Us?ugi serwera plików
 • Narz?dzia wiersza polece?
 • System DNS
 • Active Directory
 • Replikacja katalogu
 • Zasady grup i IntelliMirror
 • Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows
 • Internetowe us?ugi informacyjne -- wersja 7
 • Windows Server 2008 Server Core
 • Us?ugi terminalowe
 • Protokó? DHCP i funkcja -- ochrona dost?pu do sieci
 • Klastry serwerów
 • PowerShell
 • ​Typer- V
Tylko to, co musisz wiedzie?, aby sprawnie korzysta? z systemu Windows Server 2008!

Product Details

ISBN-13:
9781457176920
Publisher:
Helion
Publication date:
04/03/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
432
File size:
22 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jonathan Hassell is an author, consultant and speaker on a variety of IT topics. His published works include RADIUS, Hardening Windows, Using Windows Small Business Server 2003, and Learning Windows Server 2003. His work appears regularly in such periodicals as Windows IT Pro magazine, PC Pro and TechNet Magazine. He also speaks worldwide on topics ranging from networking and security to Windows administration.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >