Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Tony Stubblebine | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Tony Stubblebine
     
 

Poznaj wyra?enia regularne, aby wykorzysta? moc ich mo?liwo?ci
w najpopularniejszych j?zykach programowania!

 • Chcesz pozna? przepisy na wyra?enia regularne?
 • Chcesz wykorzystywa? mo?liwo?ci Unicode w j?zyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzie?, jak stosowa? wyra?enia regularne zaimplementowane w ró

Overview

Poznaj wyra?enia regularne, aby wykorzysta? moc ich mo?liwo?ci
w najpopularniejszych j?zykach programowania!

 • Chcesz pozna? przepisy na wyra?enia regularne?
 • Chcesz wykorzystywa? mo?liwo?ci Unicode w j?zyku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzie?, jak stosowa? wyra?enia regularne zaimplementowane w ró?nych j?zykach programowania?

Wyra?enia regularne s? narz?dziem umo?liwiaj?cym analiz? i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorców. S? one ?a?cuchem znaków zawieraj?cym kombinacj? normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji, a dopasowywanie wzorców polega na odszukaniu fragmentu ?a?cucha opisywanego przez wyra?enie regularne. Wyra?enia te znajduj? zastosowanie przy sprawdzaniu warto?ci zmiennych, zmianie formatu, przeprowadzaniu z?o?onych operacji wyszukiwania oraz weryfikowaniu poprawno?ci danych tekstowych.

Ksi??ka "Wyra?enia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podr?czny niezb?dnik dla wszystkich pisz?cych programy przetwarzaj?ce teksty. Oprócz zagadnie? podstawowych, takich jak sk?adnia wyra?e? regularnych oraz operacje, w których s? wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotycz?ce na przyk?ad narz?dzi obs?ugi wyra?e? w j?zyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytaj?c t? ksi??k?, nie tylko zdob?dziesz konkretn? wiedz?, ale równie? niezb?dne umiej?tno?ci praktyczne -- mi?dzy innymi dowiesz si?, jak wykorzysta? znajomo?? wyra?e? regularnych we wszystkich ?rodowiskach.

 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
 • Reprezentacja i klasy znaków
 • Komentarze i modyfikatory trybów
 • Narz?dzia obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku Ruby oraz na serwerze WWW Apache
 • Operatory wyra?e? regularnych w j?zyku Perl 5.8
 • Obiekty i metody do obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku JavaScript
 • Funkcje obs?ugi wyra?e? regularnych w j?zyku PHP i edytorze vi
 • Obiekty i funkcje wyra?e? regularnych w j?zyku Pyton
 • Programy obs?ugiwane z wiersza polece?
Wyra?enia regularne to nieocenione narz?dzia w pracy programisty
-- nie mo?esz si? bez nich obej??!

Product Details

ISBN-13:
9781457177675
Publisher:
Helion
Publication date:
01/29/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
160
File size:
6 MB

Meet the Author

Tony Stubblebine is an Internet consultant, entrepreneur, and blogger. He's also the author of Regular Expression Pocket Reference, former Engineering Director for Odeo.com and former Engineering Lead for O'Reilly Media. He posts regular updates to his blog, StubbleBlog and regularly releases small websites such as Gem Jack, a repository of documentation for Ruby gems, Rate My Dance Moves, a YouTube mashup, and I Heart Quotes, the Unix fortune program re-imagined for the web.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >