Title: Blood Legacy, Author: Alberto E. Rubio
Title: At Hope's End, Author: Alberto E. Rubio