Title: A Titan for Christmas, Author: Aria Kane
Title: One Lucky Night, Author: Ana Blaze