Title: Perv #1 (Filth), Author: Dakota Gray
Title: Adonis Line (Filth, #3), Author: Dakota Gray
Title: Hardcore (Filth, #2), Author: Dakota Gray