Title: Peeps, Author: Erin Gordon
Title: Lessons To Love, Author: Erin Gordon
#1 in Series
Title: Some Lessons Still to Learn, Author: Erin Gordon
#2 in Series
Title: Beshert, Author: Erin Gordon
Title: Look What You Made Me Do, Author: Erin Gordon
Title: Cheer: A Novel, Author: Erin Gordon
Title: Heads or Tails, Author: Erin Gordon