Title: The Tough Guy, Author: Ashley Zacharias
Title: The Naughty Girl, Author: Ashley Zacharias