Title: Data Dragon Danika Volume 3, Author: Gus DeFrog
Title: Data Dragon Danika Volume 1, Author: Gus DeFrog
Title: Data Dragon Danika Volume 2, Author: Gus Defrog
Title: Kiri to Shinkiro, Author: Gus Defrog