Title: I Feel Sad, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Lonely, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Afraid, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Bored, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Worried, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Angry, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Happy, Author: Connor Stratton
Title: I Feel Excited, Author: Connor Stratton