Title: Simon Says, Author: Bryan Thomas Schmidt
Title: The Sideman, Author: Bryan Thomas Schmidt
Title: Common Source (John Simon Thrillers, #3), Author: Bryan Thomas Schmidt