Title: Ascendancy, Author: Karri Thompson
Title: Relegation, Author: Karri Thompson
Title: Mirror X, Author: Karri Thompson
Title: The Grove: The Legend of Tena, Book 1, Author: Karri Thompson
Title: Amateur Angel, Author: Karri Thompson