Title: PREACHING with F.I.R.E.'s E.T.A., Author: Ken J. Burge Sr.
Title: Ephesians on F.I.R.E., Author: Ken J. Burge Sr.
Title: Philemon, 2 John, 3 John, and Jude on F.I.R.E., Author: Ken J. Burge Sr.
Title: Revelation on F.I.R.E., Author: Ken J. Burge Sr.
Title: Revelation on F.I.R.E.: Volume 2, Author: Ken J. Burge Sr.