Title: Argyle, Author: Martin J King
Title: Argyle 2: Perth, Author: Martin J King
Title: Lycanthropy, Author: Martin J King