Title: In Pursuit of Purpose, Author: Natasha Tubbs
Title: Reignite: Awakening the Fire Within When Life Threatens to Extinguish It, Author: Natasha Tubbs