Title: Seized Desires, Author: Ron Whittington
Title: The Devil You Don't, Author: Ron Whittington
Title: Second Strike, Author: Ron Whittington
Title: Doppelgänged, Author: Ron Whittington