Title: Green Dragon, Author: Sarah Jestin
Title: White Dragon: A Dragon Medley Book 2, Author: Sarah Jestin