Title: Heart Taker, Author: Sasha Devlin
Title: Daniel's Dare, Author: Sasha Devlin
Title: Beary Christmas, Baby, Author: Sasha Devlin
Title: Lock and Key (Key Party, #1), Author: Sasha Devlin
Title: Hometown Hero: Boys of Brockview 1, Author: Sasha Devlin