1 - 2 of 2 results for "Shalom Ben Jacob Cohen"

Title: Bikure ha-Itim : hem peri tevuah li-shenat ... ha-kolelim ... devarim nehmadim, ve-iniyane mada ve-toelet ... lemaan yishma hakham ve-yosif lekah, Author: Shalom ben Jacob Cohen
Title: Bikure ha-Itim : hem peri tevuah li-shenat ... ha-kolelim ... devarim nehmadim, ve-iniyane mada ve-toelet ... lemaan yishma hakham ve-yosif lekah, Author: Shalom ben Jacob Cohen