Title: Smithsonian, Author: Smithsonian Enterprises
Title: Air and Space Magazine, Author: Smithsonian Enterprises
Title: Smithsonian's Titanic Issue, Author: Smithsonian Enterprises
Title: Smithsonian's Ultimate Aircraft 2012, Author: Smithsonian Enterprises
Title: Smithsonian's Olympics 2012, Author: Smithsonian Enterprises