Title: Blue, Author: Teresa Whitaker Smith
Title: WHY DO HEROES WEAR MASKS?, Author: Teresa Whitaker Smith
Title: Corrie Cocker Spaniel, Author: Teresa Whitaker Smith