Title: Skrebneski Documented: 1948-2018, Author: Victor Skrebneski
Title: Bravi: Lyric Opera of Chicago, Author: Victor Skrebneski