1 - 2 of 2 results for "Yoshiko Yoshimura"

Title: Censored Japanese Serials of the Pre-1946 Period: A Checklist of the Microfilm Collection - Ken'etsu Wazasshi (1945-Nen Izen): Maikurofirumu Chekkurisuto, Author: Yoshiko Yoshimura
Title: Japanese Government Documents and Censored Publications: A Checklist of the Microfilm Collection, Author: Yoshiko Yoshimura