Title: Amateur Angel, Author: Karri Thompson
Title: Perilune: The Legend of Tena, Book 2, Author: Karri Thompson
Title: Relegation, Author: Karri Thompson
Title: The Cup of Queens: The Legend of Tena, Book 3, Author: Karri Thompson
Title: The Grove: The Legend of Tena, Book 1, Author: Karri Thompson
Title: Mirror X, Author: Karri Thompson
Title: Ascendancy, Author: Karri Thompson
#2 in Series
Title: The Cup of Queens, Author: Karri Thompson