Title: The Iron Warrior (Iron Fey Series #7), Author: Julie Kagawa
Title: The Iron Fey Boxed Set 2: The Lost Prince,The Iron Traitor,The Iron Warrior,The Iron Legends, Author: Julie Kagawa