Title: Wild Ridge Bears, Author: Kimber White
Title: Lord of the Bears, Author: Kimber White
Title: Last of the Bears, Author: Kimber White
Title: Outlaw of the Bears, Author: Kimber White
Title: Rebel of the Bears, Author: Kimber White
Title: Curse of the Bears, Author: Kimber White