Title: Tucson Salvage, Author: Brian Jabas Smith
Title: Tucson Salvage: Tales and Recollections from La Frontera, Author: BRIAN JABAS SMITH