Title: I FOUND THE VACCINE (English) ENCONTRE LA VACUNA (Espanol), Author: Rosana Magalu
Title: I FOUND THE VACCINE (English) ENCONTRÉ LA VACUNA (Español), Author: Rosana Beatriz Magalu