Title: The Scent of Dragon's Blood, Author: Kova Killian
Title: Endless Crimson, Author: Kova Killian
Title: Remnant, Author: Kova Killian
Title: Tattered Realm, Author: Kova Killian