A Ukrainian Christmas Collection

A Ukrainian Christmas Collection

by Olya Fryz

CD

$14.35 $14.99 Save 4% Current price is $14.35, Original price is $14.99. You Save 4%. View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, November 21

Product Details

Release Date: 11/28/2011
Label: Cd Baby
UPC: 0884501631389
catalogNumber: 5637875844
Rank: 193781

Tracks

 1. Vozveselimsia
 2. Boh Predvishnij
 3. Boh sia razhdaje
 4. Nebo i zemlia
 5. V Vyflejemi novyna
 6. Oj v Yerusalymi
 7. Spy Isuse, Spy
 8. Vo Vyfleyemi nyni novyna
 9. Na Jordanskij richtsi
 10. Shchedryk Variations
 11. Dnes' poyushche
 12. Pavochka khodyt'
 13. Po vsiomu svitu
 14. Dobryj vechir tobi
 15. Nova radist' stala
 16. Na nebi zirka

Album Credits

Performance Credits

Olya Fryz   Primary Artist

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews