×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0
     

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0

by Wenz
 

Wykorzystaj najlepsze rozwišzania technologii AJAX i stwórz interaktywnš stron? internetowš

 • Jak wykorzystywa? dane serwerowe?
 • Jak tworzy? i udost?pnia? w?asne kontrolki?
 • Jak aktualizowa? cz??? strony w regularnych odst?pach czasu?

Zastanawia?e? si?, dlaczego interaktywne witryny cieszš si? dzi? tak

Overview

Wykorzystaj najlepsze rozwišzania technologii AJAX i stwórz interaktywnš stron? internetowš

 • Jak wykorzystywa? dane serwerowe?
 • Jak tworzy? i udost?pnia? w?asne kontrolki?
 • Jak aktualizowa? cz??? strony w regularnych odst?pach czasu?

Zastanawia?e? si?, dlaczego interaktywne witryny cieszš si? dzi? takš popularno?ciš? Dzieje si? tak g?ównie dlatego, ?e wymagajš one od u?ytkowników wspó?uczestnictwa w tworzeniu i rozwoju serwisu, a tym samym powodujš, ?e abonenci majš du?y wp?yw na jego ostateczny kszta?t. Dzi?ki temu ka?dy odbiorca korzysta z atrakcyjnej witryny idealnie dopasowanej do swoich potrzeb. To w?a?nie ASP.NET AJAX umo?liwia projektowanie profesjonalnych, interaktywnych stron WWW w duchu Web 2.0. Znawcy tematu zapewniajš, ?e AJAX jest rozwišzaniem przysz?o?ciowym w dziedzinie projektowania serwisów internetowych. O tym, jak za pomocš tej technologii wdro?y? w swoim serwisie rozwišzania zgodne z filozofiš Web 2.0, dowiesz si? w?a?nie z tego podr?cznika.

W ksiš?ce "ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0" zamieszczono, oprócz teoretycznych wiadomo?ci, mnóstwo przyk?adów demonstrujšcych dzia?anie najwa?niejszych mechanizmów ?rodowiska ASP.NET AJAX. Przedstawione rozwišzania majš bardzo ogólny charakter, a zatem mo?esz szybko dostosowa? je do potrzeb w?asnej aplikacji. Korzystajšc z tego podr?cznika, nauczysz si? m.in. projektowa? w?asne kontrolki i udost?pnia? je w serwisie Toolkit, poznasz zasady korzystania ze standardowych bibliotek AJAX-a w innych ?rodowiskach (np. PHP). B?dziesz umia? zbudowa? profesjonalnš, dynamicznš stron? internetowš, bazujšcš na platformie ASP.NET AJAX.

 • Struktura i architektura ?rodowiska ASP.NET AJAX
 • JavaScript
 • ​Rozszerzenia ASP.NET AJAX
 • Us?ugi sieciowe
 • Od?wie?anie cz??ci strony -- obiekt UpdatePanel
 • Lokalizacja i globalizacja aplikacji
 • ASP.NET Control Toolkit
 • Animacja na stronie WWW
 • Wišzanie i walidacja danych
 • Zachowania i komponenty
 • Dokumentacja klasy XMLHttpRequest i modelu DOM
P?y? z nurtem nowoczesno?ci -- twórz elektryzujšce, interaktywne strony WWW!

Product Details

ISBN-13:
9781457175183
Publisher:
Helion
Publication date:
11/05/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
432
File size:
15 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Christian Wenz is an author, trainer, and consultant. His main focus of working and writing is on web technologies and security. Christian has written or co-written over 50 books for various publishers. He works with both open source and closed source web technologies. This leads to the unusual situation that he has both been awarded a Microsoft MVP for ASP/ASP.NET and is listed in Zend's Who is Who of PHP. He is also listed in Mozilla's credits (about:credits) and is considered an expert in browser-agnostic JavaScript.

Apart from writing and working on web projects, Christian also frequently speaks at developer conferences around the globe that cover web technologies. Among them are 2005's Microsoft Tech Ed Europe conference (BOF session) and the 2005 Zend Conference.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews