Ba di?m tinh y?u trên du??ng tu t?p: Bài gi?ng c?a ???c ???t-lai L?t-ma XIV

Ba di?m tinh y?u trên du??ng tu t?p: Bài gi?ng c?a ???c ???t-lai L?t-ma XIV

Paperback

$5.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 25

Product Details

ISBN-13: 9781981290826
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 11/30/2017
Pages: 100
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.21(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

DẪN NHẬP 7

Chí tâm đảnh lễ 16

Lời thệ nguyện khi soạn thảo luận văn này 17

Khuyên bảo đệ tử lắng nghe 19

Lượng định sự phát khởi

quyết tâm cầu giải thoát 47

Mục đích của việc phát tâm Bồ-đề 47

Sự cần thiết phải nhận biết tánh Không 59

NGHI VẤN VÀ GIẢI ĐÁP 80

PHỤ LỤC: PHẦN CHÁNH VĂN KỆ TỤNG CỦA NGÀI TSONGKHAPA 93

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews