Biotechnology in China III: Biofuels and Bioenergy

Biotechnology in China III: Biofuels and Bioenergy

Paperback(2012)

$270.44 $279.99 Save 3% Current price is $270.44, Original price is $279.99. You Save 3%.
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, July 19

Overview

Cellulolytic Enzyme Production and Enzymatic Hydrolysis for Second-Generation Bioethanol Production, by Mingyu Wang, Zhonghai Li, Xu Fang, Lushan Wang und Yinbo Qu


Bioethanol from Lignocellulosic Biomass, by Xin-Qing Zhao, Li-Han Zi, Feng-Wu Bai, Hai-Long Lin, Xiao-Ming Hao, Guo-Jun Yue und Nancy W. Y. Ho


Biodiesel From Conventional Feedstocks, by Wei Du und De-Hua Liu


Establishing Oleaginous Microalgae Research Models for Consolidated Bioprocessing of Solar Energy, by Dongmei Wang, Yandu Lu, He Huang und Jian Xu


Biobutanol, by Hongjun Dong, Wenwen Tao, Zongjie Dai, Liejian Yang, Fuyu Gong, Yanping Zhang und Yin Li


Branched-Chain Higher Alcohols, by Bao-Wei Wang, Ai-Qin Shi, Ran Tu, Xue-Li Zhang, Qin-Hong Wang und Feng-Wu Bai


Advances in Biogas Technology, by Ai-Jie Wang, Wen-Wei Li und Han-Qing Yu


Biohydrogen Production from Anaerobic Fermentation, by Ai-Jie Wang, Guang-Li Cao und Wen-Zong Liu


Microbial Fuel Cells in Power Generation and Extended Applications, by Wen-Wei Li and Guo-Ping Sheng


Fuels and Chemicals from Hemicellulose Sugars, by Xiao-Jun Ji, He Huang, Zhi-Kui Nie, Liang Qu, Qing Xu and George T. Tsao

Product Details

ISBN-13: 9783642438875
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication date: 05/08/2014
Series: Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology , #128
Edition description: 2012
Pages: 228
Product dimensions: 6.10(w) x 9.25(h) x 0.02(d)

Table of Contents

Cellulolytic Enzyme Production and Enzymatic Hydrolysis for Second-Generation Bioethanol Production, by Mingyu Wang, Zhonghai Li, Xu Fang, Lushan Wang und Yinbo Qu.-


Bioethanol from Lignocellulosic Biomass, by Xin-Qing Zhao, Li-Han Zi, Feng-Wu Bai, Hai-Long Lin, Xiao-Ming Hao, Guo-Jun Yue und Nancy W. Y. Ho .-


Biodiesel From Conventional Feedstocks, by Wei Du und De-Hua Liu.-


Establishing Oleaginous Microalgae Research Models for Consolidated Bioprocessing of Solar Energy, by Dongmei Wang, Yandu Lu, He Huang und Jian Xu.-


Biobutanol, by Hongjun Dong, Wenwen Tao, Zongjie Dai, Liejian Yang, Fuyu Gong, Yanping Zhang und Yin Li.-

Branched-Chain Higher Alcohols, by Bao-Wei Wang, Ai-Qin Shi, Ran Tu, Xue-Li Zhang, Qin-Hong Wang und Feng-Wu Bai.-


Advances in Biogas Technology, by Ai-Jie Wang, Wen-Wei Li und Han-Qing Yu.-


Biohydrogen Production from Anaerobic Fermentation, by Ai-Jie Wang, Guang-Li Cao und Wen-Zong Liu.-


Microbial Fuel Cells in Power Generation and Extended Applications, by Wen-Wei Li and Guo-Ping Sheng.-


Fuels and Chemicals from Hemicellulose Sugars, by Xiao-Jun Ji, He Huang, Zhi-Kui Nie, Liang Qu, Qing Xu and George T. Tsao.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews