Chuy?n h?a thành phúc: Nguyên lý thay d?i s? ph?n

Chuy?n h?a thành phúc: Nguyên lý thay d?i s? ph?n

by Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$6.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 25

Product Details

ISBN-13: 9781090583949
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/15/2019
Pages: 102
Product dimensions: 5.98(w) x 9.02(h) x 0.21(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

BỐN ĐIỀU KHUYÊN DẠY CỦA TIÊN SINH VIÊN LIỄU PHÀM ( LIỄU PHÀM TỨ HUẤN ) 11

Tự lập số mạng 11

Tu sửa lỗi lầm 25

Tích chứa điều lành 33

Giữ đức khiêm hạ 63

Sơ lược tiểu sử Viên Liễu Phàm 69

CHUYỆN DU TỊNH Ý GẶP THẦN BẾP [ DU TỊNH Ý CÔNG NGỘ TÁO THẦN KÝ ] 73

Làm lành gặp dữ? 73

Thần Bếp giáo huấn 75

Đổi tên Tịnh Ý, chuyển ý thanh tịnh 81

Chuyển họa thành phúc 83

Lời bạt 87

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews