Free Shipping on Orders of $40 or More
Bushe Inkulo Ya Kwa Mukanya Kristu, Ukwipayiwa Kwa Bashila, Ukululwa Kabili No Bufumu Bwe Kana Ileisa? (II)

Bushe Inkulo Ya Kwa Mukanya Kristu, Ukwipayiwa Kwa Bashila, Ukululwa Kabili No Bufumu Bwe Kana Ileisa? (II)

by Paul C. Jong
Bushe Inkulo Ya Kwa Mukanya Kristu, Ukwipayiwa Kwa Bashila, Ukululwa Kabili No Bufumu Bwe Kana Ileisa? (II)

Bushe Inkulo Ya Kwa Mukanya Kristu, Ukwipayiwa Kwa Bashila, Ukululwa Kabili No Bufumu Bwe Kana Ileisa? (II)

by Paul C. Jong

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Abena Kristu abengi ilelo batetekela mwisambilisho lya kululwa libela ilyo takulaba ubucushi. Pa mulandu wa kuti batetekela muli ili sambilisho lya bufi ilibasambilisha ukuti bakemishiwa ilyo ukwisa kwa Bucushi Bukalamba ubwa myaka cinelubali tabulaisa, bekala ubwikashi bwa bukapepa apafye mu kwendela mu kuikumanisha abene.
Lelo ukululwa kwa ba mushilo ku kacitika, pa numa fye ifikunka fya ntandala fyaya mu kupwa ukufika fye na ku cikunka calenga mutanda conse capongoloka-icili, ukululwa ku kacitika pa numa Mukanyakristu akamonekekela pa kati ilyo isonde lyonse lili icimfulumfulu kabili ilyo aba mushilo abafyalwa libili baipaiwa, kabili ilyo intandala yalenga cinelubali yalila. Ni pali iyi nshita ilyo Yesu akeka ukufuma mu mulu, kabili no kubuka kwa bafwa no kululwa kwa ba mushilo abafyalwa libili ku kacitika (1 Abena Tesalonika 4:16-17).
Pali ubu bushiku, uuli onse mwi sonde akeminina pa kati ka buyo bwakwe ubwa muyayaya. Abalungami abafyalwa libili ku kutetekela mu “mbilansuma ya menshi no Mupashi” bakatutubuka no kululwa, kabili e fyo bakaba impyani ku Bufumu bwe Kana kabili no Bufumu bwa mu Mulu ubwa muyayaya, lelo ababembu abashakwanishe ukukwata icakaniko mu kututubuka kwa ntanshi ba ka kumanya ukukandwa ukukalamba kwa nweno cinelubali ishikapongololwa na Lesa no kuposwa mu mulilo wa muyayaya uwa gehena.
E ico ufwile nomba ukufumamo mu masambilisho yonse aya bufi aya bukapepa no lunkumbwa ne fintu ifya fulungana ifya lino isonde, no kwingila mu Cebo ca kwa Lesa. Ndesubila no kupepa ukuti ukubelenga amabuku yandi pa mbilansuma ya menshi no Mupashi, bonse mu kapelwa ne palo lya kukwata imembu shenu ukusambwa, no kupokelela ukwisa kwa cibili ukwa kwa Shikulwifwe ukwabula umwenso.Related collections and offers

Product Details

BN ID: 2940166018397
Publisher: Paul C. Jong
Publication date: 02/16/2023
Sold by: Smashwords
Format: eBook
File size: 927 KB
Language: Bemba

Customer Reviews