Các tông phái d?o Ph?t: B?n in nam 2017

Các tông phái d?o Ph?t: B?n in nam 2017

by Nguy?n Minh Ti?n, Doàn Trung Còn

Paperback

$11.04 $12.27 Save 10% Current price is $11.04, Original price is $12.27. You Save 10%.
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Monday, October 22?   Order by 12:00 PM Eastern and choose Expedited Shipping at checkout.

Overview

Các tông phái d?o Ph?t: B?n in nam 2017 by Nguy?n Minh Ti?n, Doàn Trung Còn

Đạo Phật từ khi đức Phật Tổ lập giáo đến nay, đã hơn hai ngàn năm trăm năm, vốn vẫn là một đạo duy nhất. Song hoàn cảnh xã hội và con người ở khắp trên hoàn cầu là khác nhau. Vì trên đường đời, nhân loại tiến hóa không giống nhau. Kẻ thông minh sáng suốt, người mê muội tối tăm; kẻ thong dong nhàn nhã, người vướng bận nhọc nhằn; kẻ đã từng học lý xem kinh, người vừa mới nghe văn tầm sách; có kẻ mới học mà thông, lại có người học suốt đời vẫn dốt…

Bởi thế cho nên các bậc hiền thánh đều tùy phương tiện mà độ thế, cứu người. Chính đức Phật tổ từ thuở xưa cũng đã làm như vậy. Tùy thuận nơi những người đến nghe trong pháp hội, ngài thuyết dạy giáo pháp phù hợp. Hoặc giảng rộng lý lẽ, hoặc dẫn chuyện tích xưa, hoặc bày ra giới luật. Có khi nói xa, có lúc nói gần, có khi chỉ thẳng, có lúc dùng ẩn dụ... Ngài dùng đủ cách như thế, cốt yếu cũng chỉ là muốn giúp cho chúng sanh đạt hiểu chân lý. Với hàng đệ tử xuất thân quí tộc nhưng dốc lòng tinh tấn, ngài dạy theo một cách. Với bậc vua quan còn tham đắm lợi danh, ngài lại dạy theo một cách khác. Với hàng thương gia rộng lòng bố thí, ngài dạy theo một cách. Với kẻ trung tín thành tâm, ngài lại dạy theo một cách khác hơn nữa. Cách sử dụng ngôn ngữ của ngài biến hóa rất tuyệt diệu, phi thường. Trong kinh vẫn thường nói có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, cũng không ngoài ý này.

Product Details

ISBN-13: 9781545416129
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 04/16/2017
Pages: 144
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.31(d)

Table of Contents

LỜI NÓI ĐẦU 5

CÂU-XÁ TÔNG 9

LỊCH SỬ 9

HỌC THUYẾT 14

THÀNH THẬT TÔNG 20

LỊCH SỬ 20

HỌC THUYẾT 26

LUẬT TÔNG 29

LỊCH SỬ 29

HỌC THUYẾT 33

PHÁP TƯỚNG TÔNG 37

LỊCH SỬ 37

HỌC THUYẾT 41

TAM LUẬN TÔNG 49

LỊCH SỬ 49

HỌC THUYẾT 57

HOA NGHIÊM TÔNG 64

LỊCH SỬ 65

HỌC THUYẾT 69

THIÊN THAI TÔNG 76

LỊCH SỬ 76

HỌC THUYẾT 81

CHÂN NGÔN TÔNG 84

LỊCH SỬ 85

HỌC THUYẾT 88

THIỀN TÔNG 92

LỊCH SỬ 92

HỌC THUYẾT 104

TỊNH ĐỘ TÔNG 106

LỊCH SỬ 107

HỌC THUYẾT 111

TỔNG LUẬN 127

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews